UPUTSTVO ZA PRIJAVU TEME I KORAKE KOJI PRETHODE ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE


*U skladu sa odlukom Dekanskog kolegijuma od 26. avgusta 2016. godine (Redosled aktivnosti prilikom slanja materijala za veće doktorskih studija) svi materijali za Veće doktorskih studija se dostavljaju u elektronskoj formi najkasnije poslednjeg petka u mesecu, a potpisani dokumenti najkasnije narednog utorka do 12 h.

**Svi materijali koji se dostavljaju službi treba da budu štampani jednostrano.


Procedura prijave teme doktorske disertacije I određivanje mentora


Temu doktorske disertacije prijavljuje student.


Obrazac za prijavu teme za studente koji su upisali doktorske studije pre 2016.godine ( Obrazac 1) popunjava i potpisuje student i rukovodilac modula doktorskih studija u jednom primerku. Rukovodiocu modula student šalje i nepotpisanu elektronsku verziju prijave.


Student koji je doktorske studije upisao 2016. godine ili kasnije podnosi prijavu teme na obrascu koji propisuje Univerzitet (Obrazac 2). Jedan primerak prijave student dostavlja referentu za doktorske studije, a nepotpisanu elektronsku verziju dostavlja nadležnoj Katedri/rukovodiocu modula.


Prijavu teme sa pratećom dokumentacijom student predaje u studentskoj službi.


Za dnevni red VDS Katedra prosleđuje kroz sistem za elektronski dnevni red prijavu teme i dopis šefa Katedre sa predlogom Komisije za ocenu ispunjenosti uslova i naučne zasnovanosti teme. Katedra dostavlja referentu i jedan potpisan primerak dopisa šefa Katedre. Komisiju čine najmanje tri člana iz reda nastavnika, odnosno istraživača iz oblasti koja je srodna temi doktorske disertacije. U tročlanoj Komisiji najmanje jedan, a u četvoročlanoj i petočlanoj najmanje dva člana Komisije moraju biti zaposleni na Fakultetu. Najmanje jedan član mora biti lice koje nije zaposleno na Fakultetu.


Nakon sednice NNV, članovi Komisije koje je imenovalo NNV dobijaju odluku o imenovanju Komisije.


Predsednik Komisije za ocenu ispunjenosti uslova kandidata i naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije u roku od 30 dana od dana prijave teme na NNV dostavlja izveštaj (Obrazac 3) koji potpisuju svi članovi Komisije. Izveštaj komisije se razmatra na sastanku nadležne Katedre, koja nakon usvajanja izveštaj prosleđuje na dnevni red VDS i NNV. Nepotpisana elektronska verzija se u sistem za dnevni red unosi u .doc formatu. Referentu za doktorske studije se dostavljaju dva potpisana primerka izveštaja Komisije. Uz prijavu teme se dostavljaju i etičke dozvole, ukoliko su potrebne.


Nakon usvajanja od strane NNV, na predloženu temu i mentore daje saglasnost nadležno Veće naučnih oblasti Univerziteta u Beogradu. Nakon sednice Veća naučnih oblasti, materijal sa sednice (uključujući rešenja o prihvatanju teme i mentora) je dostupan na odgovarajućoj internet stranici (za veće naučnih oblasti prirodnih nauka: http://www.bg.ac.rs/sr/organi/veca-naucnih/sednice-pri.php)


Po dobijanju odluke sa Veća oblasti, Fakultet odluku o prihvatanju teme i određivanju mentora dostavlja studentu i mentoru skeniranu u .pdf formatu. U slučaju da se zahteva izmena teme ili mentora, Fakultet po dobijanju odluke sa Veća naučnih oblasti o tome obaveštava studenta i predloženog mentora.


Procedura nakon završene izrade doktorske disertacije


Student koji je završio izradu doktorske disertacije i položio sve ispite (ocene moraju biti evidentirane u elektronskom indeksu), uz saglasnost mentora, finalnu verziju doktorske disertacije u .pdf formatu preko referenta za doktorske studije šalje na softversku proveru originalnosti teksta u Univerzitetskoj biblioteci. Uz elektronsku verziju teze treba dostaviti podatke o mentoru - ime, prezime i e-mail adresu.


Za studente koji su doktorske studije upisali pre 2016. godine: mentor obaveštavaVDS i NNV o tome da je kandidat završio izradu teze i predlaže Komisiju za pregled i ocenu urađene doktorske disertacije (Obrazac 4a).


Za studente koji su doktorske studije upisali 2016. godine ili kasnije: mentor obaveštava nadležnu Katedru o tome da je student završio izradu teze, nakon čega Katedra predlaže Komisiju za pregled i ocenu napisane doktorske disertacije. Katedra predlog Komisije unosi u sistem za elektronski Dnevni red I predlog prosleđuje na VDS. Uz predlog Komisije Katedra u sistem za elektronski Dnevni red unosi izjavu mentora da je teza poslata na softversku proveru originalnosti (Obrazac 4).


Po izvršenoj softverskoj proveri teze, Univerzitetska biblioteka šalje mentoru e-mail poruku sa linkom i kredencijalima za pristup potpunom izveštaju softverske provere. Na linku https://valtez.rcub.bg.ac.rs/contact možete pronaći informacije o softverskoj proveri i tumačenju rezultata softverske provere originalnosti teze. Mentor je dužan da u roku od 15 dana formira izveštaj sa obrazloženjem rezultata softverske provere (Obrazac 5). Ovaj izveštaj se prilaže naknadno, ili ako je pripremljen pre NNV na kome se imenuje Komisija za pregled i ocenu disertacije, može zameniti Obrazac 4.


Članovi Komisije mogu biti lica u nastavnom ili naučnom zvanju za oblast srodnu temi doktorske disertacije. Komisija broji 3-5 članova, od kojih najmanje jedan (u tročlanoj Komisiji) odnosno dva (u 4- i 5-članoj Komisiji) moraju biti zaposleni na Biološkom Fakultetu, a najmanje jedan član mora biti lice koje nije zaposleno na Fakultetu.


Za studente koji su na doktorske studije upisani 2016. godine ili kasnije mentor ne može biti član Komisije.


Komisija u roku od 45 dana od dana imenovanja dostavlja izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji (Obrazac 6). Izveštaj Komisije mora sadržati deo o softverskoj proveri originalnosti doktorske disertacije. Nepotpisana elektronska verzija Izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji u .pdf i .doc formatu, teza u .pdf formatu i spisak užih naučnih oblasti članova Komisije se dostavlja referentu za doktorske studije. Dva ukoričena primerka teze, dva potpisana primerka izveštaja Komisije i CD sa .pdf formatom teze se dostavljaju u studentsku službu. Elektronsku verziju teze i nepotpisanog izveštaja referent za doktorske studije postavlja na uvid javnosti (https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/). Ukoričena teza i potpisan izveštaj su dostupni na uvid javnosti u studentskoj službi.


Od trenutka dostavljanja izveštaja, teza i izveštaj stoje na uvidu javnosti najmanje 30 dana pre razmatranja na narednom NNV. Katedra u skladu sa ovim na vreme unosi u sistem za elektronski Dnevni red izveštaj Komisije i ovom izveštaju pridružuje izveštaj mentora o softverskoj proveri originalnosti (obrazac 5, videti gore).


Nakon usvajanja izveštaja Komisije od strane VDS i NNV, nadležno Veće naučnih oblasti Univerziteta daje saglasnost na izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji. Po objavljivanju odluke o prihvatanju izveštaja kandidat može da pristupi odbrani teze.


Nakon odbranjene doktorske disertacije, mentor ili predsednik Komisije za javnu odbranu doktorske disertacije dostavlja studentskoj službi četiri primerka zapisnika sa odbrane doktorske disertacije. Za studente kojima funkcioniše elektronski indeks, ovaj izveštaj se unosi u elektronski indeks i odatle štampa. Za studente koji nemaju elektronski indeks popunjava se Obrazac 7. Ukoliko se članovima Komisije isplaćuju honorari, uz izveštaj sa odbrane se službi dostavljaju i popunjeni autorski ugovori (Obrazac 8) za sve članove Komisije za odbranu doktorske disertacije. Autorski ugovori moraju biti u potpunosti popunjeni za sve članove Komisije koji nisu zaposleni na Fakultetu.


Ukoliko se članovi Komisije odriču honorara, potrebno je da predsednik Komisije sastavi izjavu u kojoj je naveden sastav Komisije i broj članova Komisije koji se odriču honorara (ukoliko se ne odriču svi). Za studente kojima je mentor član Komisije, potrebno je naglasiti ko je u komisiji mentor, a ko član.


Autorski ugovori (odnosno izjava, ukoliko se Komisija odriče honorara) se dostavljaju studentskoj službi neposredno nakon odbrane doktorske disertacije, uz zapisnik sa odbrane. Potvrdu o uplati za odbranu doktorske disretacije dostavlja student lično, ili može biti dostavljena sa zapisnikom.


KRATAK PREGLED AKTIVNOSTI


Za studente koji su upisali DAS do 2016

Za studente koji su upisali DAS 2016 i kasnije

Korak 1 – prijava teme

Student: Obrazac 1 sa pratećom dokumentacijom – podnosi u studentskoj službi, a nepotpisanu elektronsku verziju prosleđuje rukovodiocu modula.


Katedra: u elektronski dnevni red unosi nepotpisanu elektronsku verziju prijave i dopis Katedre sa predlogom Komisije za ocenu ispunjenosti uslova i naučne zasnovanosti teme. Ovaj dopis potpisuje šef Katedre i jedan potpisan primerak dostavlja studentskoj službi.


Fakultet: nakon NNV dostavlja imenovanim članovima Komisije odluku o imenovanju

Student: Obrazac 2 sa pratećom dokumentacijom podnosi u studentskoj službi, a nepotpisanu elektronsku verziju prosleđuje rukovodiocu modula.


Katedra: u elektronski dnevni red unosi nepotpisanu elektronsku verziju i dopis Katedre sa predlogom Komisije za ocenu ispunjenosti uslova i naučne zasnovanosti teme. Ovaj dopis potpisuje šef Katedre i jedan potpisan primerak dostavlja studentskoj službi.


Fakultet: nakon NNV dostavlja imenovanim članovima Komisije odluku o imenovanju


Korak 2 – prihvatanje teme doktorske disertacije

Komisija: u roku od 30 dana od dana imenovanja na NNV dostavlja izveštaj o ispunjenosti uslova i naučnoj zasnovanosti teme – Obrazac 3.


Katedra: razmatra izveštaj i u sistem za elektronski dnevni red za VDS unosi nepotpisanu elektronsku verziju izveštaja. Dva potpisana primerka izveštaja dostavlja u studentsku službu.


Fakultet: Nakon usvajanja na NNV izveštaj prosleđuje Veću naučnih oblasti. Nakon razmatranja na Veću naučnih oblasti Fakultet prosleđuje Odluku sa Veća naučnih oblasti mentoru i studentu putem e-mail-a.

Korak 3 – završena doktorska disertacija

Student: u dogovoru sa mentorom finalnu verziju teze u .pdf formatu šalje referentu za doktorske studije, koji tezu šalje na softversku proveru originalnosti


Mentor: obaveštava Katedru da je student završio izradu doktorske disertacije i predlaže Komisiju za pregled i ocenu disertacije (obrazac 4a). Obaveštava Katedru da je teza poslata na softversku proveru originalnosti (Obrazac 4).


Katedra: Dopis mentora sa predlogom komisije i obaveštenje o softverskoj proveri (Obrazac 4 i 4a) unosi u elektronski dnevni red VDS, a studentskoj službi dostavlja po jedan potpisan primerak ova dva obrasca.


*Ukoliko je teza prošla softversku proveru i mentor sastavio izveštaj (Obrazac 5) pre NNV, popunjen obrazac 5 može zameniti obrazac 4


Fakultet: Nakon NNV dostavlja članovima Komisije odluku o imenovanju Komisije.

Student: u dogovoru sa mentorom finalnu verziju teze u .pdf formatu šalje referentu za doktorske studije, koji tezu šalje na softversku proveru originalnosti


Mentor: obaveštava Katedru da je student završio izradu doktorske disertacije i da je teza poslata na softversku proveru originalnosti (Obrazac 4).


Katedra: predlaže Komisiju za pregled i ocenu disertacije (dopis šefa Katedre). Kroz sistem za elektronski dnevni red za VDS unosi dopis šefa Katedre sa predlogom Komisije i Obrazac 4 koji je popunio mentor. Po jedan potpisani primerak dopisa i obrasca 4 dostavlja u studentsku službu.


Mentor ne može biti član Komisije.


*Ukoliko je teza prošla softversku proveru i mentor sastavio izveštaj (Obrazac 5) pre NNV, popunjen obrazac 5 može zameniti obrazac 4


Fakultet: Nakon NNV dostavlja članovima Komisije odluku o imenovanju Komisije.

Korak 4 – izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji

Komisija u roku od 45 dana od dana imenovanja na NNV dostavlja izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji. Izveštaj se dostavlja referentu za doktorske studije u elektronskoj verziji, u .pdf i .doc formatu. Uz izveštaj se dostavlja finalna verzija teze u .pdf formatu.


Studentskoj službi se dostavljaju dva potpisana primerka izveštaja Komisije, dva ukoričena primerka teze i CD sa .pdf verzijom teze.


Izveštaj Komisije i teza stoje najmanje 30 dana na uvidu javnosti pre razmatranja na NNV.


Uz izveštaj Komisije se dostavlja izveštaj mentora o softverskoj proveri teze (Obrazac 5), ukoliko nije dostavljen u prethodnom koraku. Ovaj izveštaj se ne stavlja na uvid javnosti, već se razmatra na NNV uz izveštaj o urađenoj tezi.


Katedra: Razmatra izveštaj mentora i Komisije i blagovremeno unosi ove dokumente kroz sistem za elektronski dnevni red za VDS.


Fakultet: Nakon razmatranja izveštaja Komisije na NNV prosleđuje izveštaj Veću naučnih oblasti.

Korak 5

Nakon odbrane disertacije Komisija dostavlja referentu za doktorske studije četiri potpisana primerka zapisnika sa javne odbrane i po potrebi aneks ugovora o autorskom delu za članove Komisije ili izjavu kojom se članovi Komisije odriču honorara.